ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΔΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΠΟΛΗ & Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΟ : 

e-mail:

Α.Φ.Μ.:

Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ :

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ : Για την Ο.Μ.Μ.Α.,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 

ΠΟΛΗ & Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΟ : 

e-mail:

Α.Φ.Μ.: 

Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ :

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ :

ΗΛΙΚΙΑ / ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

ΦΥΛΟ :

ΧΡΩΜΑ : 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:
ΠΕΡΙΟΧΉ ΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Μ.Μ.Α : 

ΠΑΤΕΡΑΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Μ.Μ.Α. :

ΜΗΤΕΡΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Μ.Μ.Α. :

ΑΡΙΘΜΟΣ MICROCHIP :

Δηλώνεται και συμφωνείται πως οι παραπάνω συμβαλλόμενοι προχωρούν σε σύναψη συμβολαίου αναδοχής του προαναφερθέντος σκύλου (Αλωπεκίδας) σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΝΑΘΕΣΗ & ΑΝΑΔΟΧΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την επιμέλεια Αλωπεκίδας με πλήρη γνώση και ενημέρωση από την Ο.Μ.Μ.Α για τον τύπο, την ιστορία, τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του απειλούμενου είδους των Αλωπεκίδων, το οποίο είναι γηγενής αυτόχθονος οικότυπος και όχι τυποποιημένη φυλή. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι η μη τήρηση των όρων του συμβολαίου συνεπάγεται αυτομάτως την αποβολή του από την λίστα μελών, την δίωξή του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί αθέτησης συμβολαίου και την υποχρέωση παράδοσης του ζώου σε εντεταλμένο μέλος της Ο.Μ.Μ.Α., προκειμένου να υιοθετηθεί από άλλο ανάδοχο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Ο.Μ.Μ.Α επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο για την προστασία των σκύλων.

Ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ότι στην παρούσα, θεμελιακή φάση της κυνοτεχνικής διαχείρισης των Αλωπεκίδων, η φαινοτυπική εγγύτητα του συγκεκριμένου σκύλου στο Πρότυπο της Αλωπεκίδας δεν εγγυάται ότι οι απόγονοί του θα είναι τυπικοί, ούτε ότι θα πιστοποιηθεί γενετικά ως Αλωπεκίδης σε μελλοντική φυλογενετική εξακρίβωση του πληθυσμού των Αλωπεκίδων μέσω μελέτης του γονιδιώματος των.

Ο σκύλος παραδίδεται αποπαρασιτωμένος και εμβολιασμένος για την ηλικία του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ορίσει ο κτηνίατρός του (στα πλαίσια της Ελληνικής νομοθεσίας) και με ηλεκτρονική σήμανση. Συστήνεται στον ανάδοχο να ελέγξει με δικά του έξοδα την καλή υγεία του σκύλου, σε πιστοποιημένο κτηνίατρο της επιλογής του και εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που ανέλαβε την Αλωπεκίδα και να ενημερώσει την Ο.Μ.Μ.Α. σε περίπτωση ενδεχόμενου προβλήματος υγείας.

ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να φροντίζει για τη στέγαση, σίτιση, άσκηση, περιποίηση, υγεία (σωματική και ψυχική), κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση (αποκλειστικά και μόνο με θετική μέθοδο, χωρίς άσκηση βίας), ασφάλεια, προφύλαξη και ευζωία του σκύλου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας και τις οδηγίες της Ο.Μ.Μ.Α. Η Αλωπεκίδα είναι σκύλος ιδιαίτερα ευφυής που δεν ευδοκιμεί χωρίς κατάλληλη απασχόληση, άσκηση, συντροφιά, παιχνίδι, θετικά ερεθίσματα και επαρκή ανάπαυση, ενώ δεν πρέπει να επιλέγεται από άτομα που δεν έχουν τον χρόνο και την διάθεση να του τα παρέχουν.

Η Αλωπεκίδα είναι σκύλος εργασίας της υπαίθρου και μικρόσωμος προειδοποιητικός φύλακας που παραδοσιακά συμβιώνει με τα αγροτικά ζώα της αυλής και της αγροικίας. Συνεργάζεται με σκύλους φύλαξης κοπαδιών, φυλάσσει πουλερικά και κουνέλια απο ασβούς, αλεπούδες και κουνάβια, καθοδηγεί βοοειδή και αποτρέπει την εισβολή επιβλαβών τρωκτικών, ποντικών και αρουραίων, ακόμη και φιδιών στην οικία του και γενικά το αγρόκτημα όπου ζει. Παρότι προσαρμόζεται άριστα σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον σαφώς ενδιαφέρει την Ο.Μ.Μ.Α η διατήρηση αυτών των ικανοτήτων, η διαβίωση των Αλωπεκίδων σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, και η σωστή ανατροφή τους με τα αγροτικά ζώα από μικρή ηλικία, ώστε οι Αλωπεκίδες να τα θεωρούν και θέτουν υπό την προστασία τους ως μέλη της αγέλης των.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενθαρρύνει και να επιδιώκει στην άσκηση των προαναφερθέντων ρόλων από την Αλωπεκίδα, όταν αυτό είναι δυνατόν και ασφαλές για τον σκύλο, τον ίδιο και τους τρίτους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΚΥΛΩΝ

Ο σκύλος παραμένει στην επίβλεψη της Ο.Μ.Μ.Α. και την αιγίδα της Εταιρείας Προστασίας & Διάσωσης Αυτοχθόνων Ζωών “Αμάλθεια” εφ’ όρου ζωής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε αναπαραγωγή του ζώου χωρίς προηγούμενη ρητή σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου Αναπαραγωγής της Ο.Μ.Μ.Α. ενώ οφείλει να ακολουθήσει απαρεγκλίτως τις τυχόν υποδείξεις από αυτήν, αναφορικά με την καταλληλότερη Αλωπεκίδα αντίθετου φύλου για το σκοπό αυτό. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε στείρωση του ζώου χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας η οποία θα πιστοποιείται με έγγραφη γνωμάτευση κτηνιάτρου, αφού πρώτα ενημερώσει επισήμως την Ο.Μ.Μ.Α..

Η μεταβίβαση του σκύλου σε τρίτους, απαγορεύεται ρητώς, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη σαφή έγκριση της Ο.Μ.Μ.Α.

Η Ο.Μ.Μ.Α. απαγορεύει ρητά την αγοραπωλησία ή/και την διάθεση Αλωπεκίδων σε άτομα που δεν είναι μέλη της και δεν αποδέχονται τους σκοπούς της.

Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους ο Ανάδοχος δεν μπορεί για σοβαρούς λογούς να κρατήσει το σκύλο (όπως υγείας, ανωτέρας βίας, οικονομικής αδυναμίας ή αδυναμία να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για την καλή διαβίωση στην υιοθετημένη Αλωπεκίδα), απευθύνεται υποχρεωτικά και μόνο στην Ο.Μ.Μ.Α για την εξεύρεση κατάλληλου νέου κηδεμόνα.

Η Ο.Μ.Μ.Α. αναλαμβάνει να συνδράμει με κάθε τρόπο συμβουλευτικά και πρακτικά, όπου αυτό είναι δυνατό, όπως σε θέματα ανατροφής, διατροφής, εκπαίδευσης, σύζευξης / επίβασης,  τοκετού, ανατροφής των απογόνων και εξεύρεση των ιδανικότερων αναδόχων για αυτούς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ

Απαγορεύονται ρητώς:

  • Κάθε αισθητική χειρουργική επέμβαση και αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του σκύλου και ιδιαίτερα η μεταβολή της μορφής και συμπεριφοράς των αυτιών του με τεχνητό τρόπο.
  • Η δια βίας επίτευξη συζεύξεως με καταναγκασμό των σκύλων.
  • Κάθε βάναυση συμπεριφορά και κακομεταχείριση του ζώου.
  • Η μόνιμη πρόσδεση του ζώου με αλυσίδα / σκοινί σε εξωτερικούς ή /και εσωτερικούς χώρους.

Ο σκύλος θα πρέπει να διατηρείται σε ιδανική φυσική κατάσταση, με επαρκή εξάσκηση και κατάλληλη σίτιση. Οι Αλωπεκίδες έχουν σωματοδομή στιβαρού μικρού σκύλου αγροκτήματος, με ανάλογο ισχυρό σκελετό και γενετική προδιάθεση για ανεπτυγμένη σωματική – μυϊκή μάζα. Εάν δεν γυμνάζονται επαρκώς, η παχυσαρκία ως αποτέλεσμα ελλιπούς δραστηριότητας και ακατάλληλου διαιτολογίου, μειώνει το προσδόκιμο όριο ζωής τους.

Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι το ζώο δεν μπορεί να διαφύγει από την κατοικία του, με ασφαλή περίφραξη και επιτήρηση. Εκτός κατοικίας ο σκύλος πάντοτε πρέπει να φοράει ταυτότητα και κατάλληλο οδηγό και να συνοδεύεται από ενήλικο. Ο σκύλος απαγορεύεται να διαμένει μόνιμα σε μικρό περιορισμένο χώρο εκτός από τις ώρες κατά τις οποίες εκτελεί τυχόν παραδοσιακή εργασία όπως η φύλαξη πουλερικών εντός του χώρου όπου διαμένουν αυτά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο ορνιθώνας θα πρέπει να είναι ευρύχωρος και να παρέχεται κατάλληλη και καθαρή κλίνη για τον σκύλο και προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα κουτάβια θα πρέπει να τρέφονται τρεις φορές την ημέρα μέχρι την ηλικία των έξι μηνών και δυο φορές την ημέρα έκτοτε, με την πάροδο τουλάχιστο μίας ώρας πριν και μετά από έντονη άσκηση ή ταξίδι.

Ο σκύλος θα πρέπει πάντοτε να έχει στη διάθεσή του φρέσκο νερό σε καθαρό δοχείο και να του παρέχεται κατάλληλη προληπτική προστασία για τα έξω/ενδοπαράσιτα, καθώς και τακτικοί εμβολιασμοί κατά την ισχύουσα κτηνιατρική πρακτική και διατάξεις του Κράτους, όπως και ιατρικές εξετάσεις τουλάχιστον άπαξ του έτους. Τα θηλυκά ζώα επιπλέον πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές εξετάσεις του αναπαραγωγικού τους συστήματος.

Τα στηθόλουρα και τα περιλαίμια θα πρέπει να διατηρούνται  καθαρά, κατάλληλα, ασφαλή και άνετα χωρίς να επιτρέπουν την διαφυγή του σκύλου.

Η χρήση περιλαίμιου τύπου “πνίχτη“, δεν είναι επιτρεπτή.

Οι Αλωπεκίδες διαθέτουν διπλό μανδύα ο οποίος απαγορεύεται να ξυρίζεται και να κουρεύεται αλλά επιβάλλεται να βουρτσίζεται όσο συχνά χρειάζεται με χτένα και κατάλληλη βούρτσα από καουτσούκ που απομακρύνει το νεκρό τρίχωμα. Το πολύ συχνό μπάνιο με σαμπουάν ξηραίνει και βλάπτει το δέρμα του σκύλου το οποίο διατηρείται υγιές με την έκκριση φυσικών ουσιών.

Στο σκύλο δεν δίνουμε ποτέ μαγειρεμένα ψιλά κόκκαλα, παρά μόνον ωμά κόκκαλα και κατάλληλα παιχνίδια για μάσηση, που διατηρούν τα δόντια καθαρά και σε καλή κατάσταση. Οι κροκέτες πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητας και κατάλληλες σε σύνθεση για το μέγεθος και είδος του σκύλου. Η ωμή διατροφή, αν επιλεγεί, πρέπει να χορηγείται σωστά, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που διατίθενται από την Ο.Μ.Μ.Α στον ανάδοχο. Στο σκύλο μπορεί να παρέχεται μαγειρεμένη τροφή, ωμά λαχανικά και φρούτα με ορισμένες εξαιρέσεις (λεπτομερείς οδηγίες διατροφής παραδίδονται σε ξεχωριστό έγγραφο προς τους αναδόχους).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ & ΕΠΙΒΑΣΕΙΣ

Η Ο.Μ.Μ.Α διατηρεί το δικαίωμα επιτήρησης του ζώου και επισκέψεων στην κατοικία μόνιμης διαμονής της Αλωπεκίδας, κατόπιν συνεννοήσεως με τον ανάδοχο.

Οι προς αναπαραγωγή Αλωπεκίδες πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο να βεβαιώνει ότι είναι εντός των ορίων ηλικίας που ορίζει ο νόμος, απολύτως υγιείς, ικανές για αναπαραγωγή και δεν πάσχουν από νοσήματα μεταδιδόμενα με την σεξουαλική πράξη.

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε σύζευξη των ζώων τους μόνον με τις επιλεγμένα από την Ο.Μ.Μ.Α., καταλληλότερες για το σκύλο τους Αλωπεκίδες του αντίθετου φύλου, να επικοινωνούν με τους αναδόχους των σκύλων αυτών και να συναντώνται πριν τον οίστρο προκειμένου να γνωριστούν τα ζώα μεταξύ τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα με την απόσταση.

Οφείλουν επίσης να ειδοποιούν την Ο.Μ.Μ.Α για την πραγματοποίηση ή όχι της επίβασης, να υπογράφουν από κοινού το έγγραφο επίβασης που εκδίδει η Ο.Μ.Μ.Α (το οποίο αποστέλλει ο Ανάδοχος του θηλυκού στην Γραμματεία της Ο.Μ.Μ.Α εντός μιας εβδομάδος από την επίβαση). Αναλαμβάνουν επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες για την φροντίδα του θηλυκού ζώου, να προετοιμάζονται κατάλληλα για τον τοκετό εντός της κατοικίας τους και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και κλίνη τοκετού, και οπωσδήποτε να ζητούν την συνδρομή έμπειρου εκτροφέα της Ο.Μ.Μ.Α σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν έχουν εκτροφική εμπειρία.

Η Ο.Μ.Μ.Α δεν εγκρίνει την υιοθεσία Αλωπεκίδων σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εξασφαλίσει άμεση κτηνιατρική περίθαλψη σε εικοσιτετράωρη βάση ακόμη και σε αργίες για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ

Τα κουτάβια που θα γεννιούνται υπό την έγκριση και την εποπτεία της Ο.Μ.Μ.Α. θα καταχωρούνται στα γενεαλόγιά της και θα παραχωρούνται δωρεάν σε εγκεκριμένα μέλη της, μαζί με ακριβές αντίγραφο του γενεαλογικού τους πιστοποιητικού που φέρει αριθμό μητρώου. Θα παρακολουθείται η εξέλιξή τους και θα αξιολογούνται σε ηλικία μεταξύ 12 και 16 μηνών όσον αφορά την τυπικότητα των ιδίων, αλλά και την αποδοτικότητα των γεννητόρων τους σε μεταβίβαση επιθυμητών χαρακτηριστικών, φαινοτύπου, ικανοτήτων και συμπεριφοράς [Aξιολόγηση Απογόνων / και Εκτίμηση Αναπαραγωγικών Αρετών / estimated breeding value (EBV) για συγκεκριμένα κληρονομούμενα χαρακτηριστικά].

Η Ο.Μ.Μ.Α απαγορεύει την αγοραπωλησία Αλωπεκίδων στα μέλη της, μεταξύ τους αλλά και προς τρίτους, ή/και την μεταβίβαση των σκύλων σε άτομα που δεν αποδέχονται τους σκοπούς της Ο.Μ.Μ.Α για την διαιώνιση των Αλωπεκίδων. Αντιθέτως, συστήνει την εθελουσία αποζημίωση εξόδων των παραχωρούντων σκύλους, μελών της ή τρίτων, για τα αντίτιμο αποπαρασίτωσης, εμβολιασμών, κτηνιατρικής εξέτασης και σήμανσης καθώς και εισφορές – δωρεές για την υποστήριξη του έργου συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων που μεριμνούν για Αλωπεκίδες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν στην Ο.Μ.Μ.Α και την πραγμάτωση των σκοπών της ως υποδειγματικοί θεματοφύλακες και Πρέσβεις της Αλωπεκίδας πάντοτε και οπουδήποτε.

Ο Ανάδοχος οφείλει να κοινωνικοποιεί την Αλωπεκίδα του με παιδιά, ενηλίκους, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, άλλους σκύλους, άλλα κατοικίδια και αγροτικά ζώα, καθώς και στο αστικό και υπαίθριο φυσικό περιβάλλον χωρίς να τις εκθέτουν σε προβλέψιμους κινδύνους ή υπερβολικά επίπονη εργασία. Διατηρούν τους σκύλους τους πάντα σε άριστη ψυχολογική και φυσική κατάσταση. Ενημερώνουν το κοινό για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά τους και συμβάλλουν στη δειγματοληψία DNA όποτε τους ζητηθεί από την Ο.Μ.Μ.Α., για την ατομική πιστοποίηση του ζώου και την φυλετυπική πιστοποίηση του πληθυσμού.

Φροντίζουν οι σκύλοι τους να επιδεικνύουν τον τυπικό χαρακτήρα και την άριστη συμπεριφορά που είναι επιθυμητή, συμμετέχοντας με τις Αλωπεκίδες τους σε εξετάσεις “Σκύλου-Καλού Πολίτη” και τις αξιολογήσεις έμφυτων τάσεων συμπεριφοράς ΜΗ* (mental evaluation) που διοργανώνει η Ο.Μ.Μ.Α για την διατήρηση των ψυχολογικών αρετών τους, παρέχοντάς στα ζώα τους στοργή, φροντίδα, ενδιαφέροντα, ερεθίσματα και ευκαιρίες απασχόλησης στους παραδοσιακούς ρόλους των Αλωπεκίδων με ασφάλεια.

ΤΟΚΕΤΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ & ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ

Οι κηδεμόνες των επιβητόρων δικαιούνται ένα κουτάβι, αν το επιθυμούν, από την τοκετομάδα, εκτός αν έχει γεννηθεί ή επιζήσει μόνον ένα. Τα κουτάβια παραμένουν με την μητέρα τους τουλάχιστον για το ελάχιστο χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία (οκτώ εβδομάδες), φροντίζοντας παράλληλα για την κατάλληλη κοινωνικοποίησή τους ανάλογα με την ηλικία τους. (Λεπτομερείς πληροφορίες για την κοινωνικοποίηση και τα στάδια σωματικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των κουταβιών παρέχονται από την Ο.Μ.Μ.Α προς τα μέλη της). Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να λαμβάνεται για Αλωπεκίδες εργασίας και την εξοικείωσή τους με τα ζώα του κοπαδιού τους πριν την παρέλευση του ιδανικού σταδίου κοινωνικοποίησης με αυτά (4-5 & οπωσδήποτε πριν τις 12 εβδομάδες).

Θηλάζουν τουλάχιστον επί 4-5 εβδομάδες, εφόσον η μητέρα τους έχει την δυνατότητα, και πάντοτε σύμφωνα με την φυσική μέθοδο απογαλακτισμού από την ίδια και συγχρόνως την σταδιακή παροχή κατάλληλης ποσότητας και είδους τροφής τουλάχιστον ανώτερης ποιότητας, προς τα μικρά.

Η Ο.Μ.Μ.Α παρέχει αμέριστα συμβουλές, λεπτομερείς οδηγίες προς νέους εκτροφείς (εκτροφέας θεωρείται ο κηδεμόνας του θηλυκού που γεννά) όσον αφορά την φροντίδα της μητέρας και την ανατροφή, διατροφή και κοινωνικοποίηση των κουταβιών, όπως  και πρακτική βοήθεια σε οποιαδήποτε ανάγκη ή πρόβλημα των Αλωπεκιών που επιβλέπει.

ΣΥΝΑΨΗ & ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το παρόν υπεγράφη και από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα αποστέλλεται στην Ο.Μ.Μ.Α. εντός εβδομάδος από την υπογραφή του για καταχώρηση. Οι συμβαλλόμενοι με την υπογραφή τους βεβαιώνουν ότι είναι ενήλικοι, έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχονται τους όρους του συμβολαίου, χωρίς επιφύλαξη, ενώ δεσμεύονται για την τήρησή τους.

Εν  (Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ΠΑΡΑΧΩΡΩΝ
 
 
 
 Για την
  Ο.Μ.Μ.Α.