Ελληνικός Φωλεοδύτης

Σκύλος γενικής χρησιμότητας, μεσαίου μεγέθους, με δασύ τρίχωμα