Ενημερώνουμε το κοινό και κάθε σχετικό φορέα για τα εξής:

Η Ελλάδα έχει υπογράψει ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ* για την προστασία της Βιοποικιλλότητας. Αυτό ΡΗΤΑ αφορά τους ζωικούς γενετικούς πόρους του τόπου, και επίσης ΡΗΤΑ συμπεριλαμβάνει τα κατοικίδια είδη.

* ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2204/1994
ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994
Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα
.

Πηγή:  https://www.e-nomothesia.gr/

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:

‘Αρθρο 24:  (Προστασία του περιβάλλοντος)

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.

‘Αρθρο 28:  (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

Κύρωση Σύμβασης για βιολογικη ποικιλότητα
ΝΟΜΟΣ 4830/21:

Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4830/21 δεν μπορεί να απαιτείται στείρωση άνευ λόγου υγείας: ο κηδεμόνας που υιοθετεί κάποιο ζώο έχει την ευχέρεια να επιλέξει αντί στείρωσης την κατάθεση DNA. Είναι ρητώς και σαφώς δικαίωμά του κατοχυρωμένο από το νόμο.

Άρθρο 9:

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς

1.Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

(α) […] Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα για τα οποία έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού (DNA) τους στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13.